• PhotoShoot : Yuko Oshima : Kimono Princess

     

    Titre : Kimono Princess

    Modèle : Yuko Oshima

    Date : ??/2014

    PhotoShoot :